Bedrijventerrein Reek Zuid

Invullling van bedrijventerrein Reek Zuid
Geschreven door Guus Weitzel
Categorie:

Het realiseren van een betekenisvolle invulling van bedrijventerrein Reek Zuid.  

Invulling van het bedrijventerrein

Sinds het vertrek van ITC Holland in 2009 naar Oss gebeurde er weinig op het bedrijventerrein Reek Zuid. Gebleken is dat de insteek van de gemeente om dit terrein alleen beschikbaar te stellen voor de combinatie woon-werken te weinig animo oplevert. De inwoners van Reek hebben aangegeven dat het voor de leefbaarheid van het dorp van groot belang is dat hier bedrijvigheid ontstaat. Dit geeft nieuwe toeloop naar het dorp, is goed voor de leefbaarheid, creëert werkgelegenheid en nieuwe kansen.

Verruiming van de mogelijkheden

Op aandringen vanuit de politiek en vanuit het dorp heeft de gemeente de vestigingsmogelijkheden op het bedrijventerrein in de loop van 2016 verruimd. Het bedrijventerrein is nog altijd alleen geschikt voor categorie 1 en 2 bedrijven, maar de eis woon-werken is losgelaten. Dit geeft een ruimere mogelijkheid tot invulling van het bedrijventerrein.

Vestiging van detailhandel

In mei 2017 heeft de Aldi aangegeven zich graag op Reek Zuid te willen vestigen. De gemeente heeft dit verzoek echter afgewezen. De reden hiervoor was dat deze wens niet paste in het supermarktenbeleid van de gemeente Landerd. De inwoners van Reek konden zich niet vinden in deze beslissing en de gehanteerde argumentatie. Er werd een actiegroep opgericht en handtekeningenactie gestart om de gemeente te overtuigen de vestiging van een Aldi toch toe te staan. Dit heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 1 juni 2017, die door bijna 200 Reekenaren op de fiets werd bezocht en waarbij er maar liefst 2.630 handtekeningen voor de komst van een Aldi werden aangeboden. Uitkomst van deze vergadering was dat er een onderzoek uitgevoerd ging worden naar het vestigen van detailhandel op Reek Zuid.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau DTNP. Er heeft hierbij onder andere een gesprek plaatsgevonden met Vereniging Ondernemend Reek, actiegroep Aldi en Stichting Dorpsontwikkeling Reek. Op 7 november 2017 hebben wij het onderzoeksrapport ontvangen. De kwaliteit van dit rapport was ver onder de maat. DTNP is niet in staat gebleken op juiste wijze de effecten van de komst van een Aldi op bedrijventerrein Reek Zuid goed in kaart te brengen. Middels een brief aan de gemeenteraad hebben Vereniging Ondernemend Reek, actiegroep Aldi en Stichting Dorpsontwikkeling Reek aangegeven dat er op basis van dit rapport geen beslissing kon worden genomen of een Aldi zich wel of niet op bedrijventerrein Reek Zuid kon vestigen. 

In de raadsvergadering van 8 februari 2018 is het rapport in de gemeenteraad besproken. Een meerderheid van de gemeenteraad bleek het met ons eens dat het rapport niet de juiste antwoorden geeft. Afgesproken werd dat er een nieuw onderzoek zou kome  waarbij de Provincie Noord-Brabant werd gevraagd advies in te winnen bij de Retailadviescommissie over deze kwestie. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft het nieuwe college de vestiging van een Aldi serieus opgepakt. Er werd een voorstel gedaan voor het plaatsen van een tijdelijke Aldi aan de Mgr. Borretstraat voor de maximale duur van 10 jaar. In deze periode kan blijken of een Aldi op deze locatie levensvatbaar is en wat de impact is op andere winkels in de regio. Ondertussen heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden door BRO wat aangeeft dat de impact op andere supermarkten minimaal zal zijn en dat de komst van de Aldi een positieve impact zal hebben op de koopstromen binnen Landerd. Eind 2019 is de vergunningsaanvraag ingediend. Op 11 maart 2020 heeft de gemeente Landerd vergunning verleend voor de bouw.

Bouw van de Aldi

Na het verlenen van de vergunning is er door 5 partijen bezwaar gemaakt. Dit waren:

  • MKB Schaijk Reek en de Zeelandse Ondernemersvereniging (ZOV)
  • Ondernemersvereniging Graveon en Centrummanagement Grave
  • De heren Eijsermans (Jumbo Zeeland), Christiaens (AH Schaijk) en Van Dongen (pandeigenaar Jumbo Zeeland)
  • Slagschip Beheer BV (pandeigenaar Aldi Zeeland)
  • Koninklijke INretail namens lokaal retail belang

Op 24 augustus 2020 is de bezwarencommissie bijeengekomen om deze bezwaren te behandelen. Deze bijeenkomst was achter gesloten deuren. Verwacht werd dat de commissie begin oktober met een advies zou komen naar de gemeente Landerd. 

Ondertussen was de Aldi begonnen met de bouw. Deze is vervolgens begin september stilgelegd door de voorzieningenrechter op verzoek van Slagschip Beheer BV en de heren Eijsermans, Christiaens en Van Dongen. Eind oktober is hierover een zitting geweest. Hierin heeft de voorzieningenrechter de bezwaarmakers op een aantal punten gelijk gegeven. Daarop hebben Aldi en gemeente Landerd de vergunning aangepast, onder andere naar een maximale looptijd van 5 jaar. 

Hierop is vervolgens door Slagschip Beheer BV en de heren Eijsermans en Van Dongen opnieuw bezwaar gemaakt. Op 28 januari is dit weer voor de rechter verschenen. De rechter heeft dit echter doorgeschoven naar de meervoudige kamer. Deze zitting zou in juni 2021 plaatsvinden. Echter kort voor de zitting hebben de overgebleven bezwaarmakers hun bezwaren ingetrokken. Dit heeft de weg vrijgemaakt voor de tijdelijke vestiging van de Aldi op het weiland aan de Mgr. Borretstraat voor een maximale periode van 5 jaar. Nadat de bezwaren waren ingetrokken is Aldi onmiddellijk begonnen met de verdere bouw.

Op zaterdag 9 oktober 2021 is de Aldi feestelijk geopend in Reek. Rond 10.00 uur trok een grote stoet inwoners van Reek onder begeleiding van dweilorkest Ongerakt en met grote interesse van de media (o.a. Omroep Brabant, Brabants Dagblad, SBS, Arena Lokaal) naar de Aldi om al zingend en dansend naar binnen te gaan voor de eerste boodschappen. Hiermee is een lang verwachtte en zwaar bevochten wens in vervulling gegaan. 

In 2022 is de gemeente Maashorst een nul-meting gestart naar de effecten van de komst van de Aldi. Deze zal in 2024 geëvalueerd worden. 

Invulling Reek Zuid

Zoals verwacht werd door de inwoners van Reek en zoals opgenomen in het dorpsontwikkelingsplan, heeft de komst van de Aldi een aanzuigende werking gehad op Reek Zuid. Sinds bekend werd dat Aldi zich hier zou vestigen zijn vele grondposities op Reek Zuid verkocht, deels voor woon-werk en deels voor werk. Op dit moment wordt nog gewerkt aan een bestemmingsplanwijziging voor de ontwikkeling van de laatste kavels. Deze wordt naar verwachting eind 2023 gepubliceerd. Ondertussen hebben Buro Otto en Van Hout's Aannemingsmaatschappij het concept "Three in One" voor startende ondernemers op Reek Zuid ontwikkeld: een unieke combinatie van wonen, werken en leven. Meer informatie hierover op de website Three in One Reek. Daarnaast zijn op diverse kavels werk en woon-werk ontwikkelingen gestart. 

 

Actiepunten Status
Dorpsbijeenkomst inzake Aldi Gereed
Samenstellen actiegroep Gereed
Handtekeningenactie Gereed
Inspreken raadvergadering en aanbieden handtekeningen Gereed
Gemeentelijk onderzoek naar vestiging detailhandel op Reek Zuid Gereed
Vervolgonderzoek effectenanalyse Aldi op Reek Zuid Gereed
Vergunningsaanvraag tijdelijke Aldi tegenover Reek Zuid Gereed
Vergunningsverlening door de gemeente Landerd 11 maart 2020
Zitting door bezwarencommissie 24 augustus 2020
Advies bezwarencommissie Begin oktober
Zitting voorzieningenrechter Eind oktober
Tweede zitting voorzieningenrechter  28 januari 2021
Zitting meervoudige kamer Ingetrokken
Opening Aldi Reek 9 oktober 2021
Bestemmingsplanwijziging Reek Zuid voor de laatste kavels Eind 2023
Ontwikkeling werk en woon-werk kavels Loopt