Gezamenlijke voorziening voor sport en spel

Geschreven door Guus Weitzel
Categorie:

Tijdens de verschillende bijeenkomsten over dorpsontwikkeling hebben de inwoners van Reek nadrukkelijk aangegeven dat de toekomstbestendigheid van de verenigingen in Reek een belangrijke voorwaarde is voor de leefbaarheid in ons dorp. Dit is vastgelegd in actiepunt 5 van ons dorpsplan: het versterken van de samenwerking tussen de verenigingen om hun toekomstbestendigheid te garanderen.

Projectgroep

Voor dit project is de Stichting Sport & Spel Reek opgericht met deelname van:

  • RKSV Achilles Reek
  • TV Reek
  • Jong Nederland

 

Samenwerking RKSV Achilles, TV Reek en Jong Nederland

In navolging van het actiepunt "het versterken van de samenwerking tussen verenigingen" zijn RKSV Achilles Reek en TV Reek met elkaar om tafel gegaan om te onderzoeken wat samenwerking beide verenigingen op kan leveren. Vervolgens is ook Jong Nederland aangesloten. Deze drie verenigingen zien volop kansen voor samenwerking en verwachten dat zij meerwaarde voor zichzelf èn voor het dorp realiseren wanneer zij deze samenwerking aangaan en hun activiteiten onderbrengen in één gezamenlijke voorziening voor sport en spel. 

Verbreding met onderwijs, zorg en (on)georganiseerde sport en spel

Uit de vele gesprekken die hebben plaatsgevonden is naar voren gekomen dat er extra meerwaarde gehaald kan worden uit verdere verbreding met de onderwijs- en zorginstellingen in Reek. Sport en spel is een belangrijk onderwerp in onderwijs en zorg en er liggen kansen om een nieuwe voorziening voor sport en spel ook te optimaliseren naar de wensen van het onderwijs en de zorg in Reek. Hierbij speelt de huidige, oude gymzaal een rol, die niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen en wensen voor (on)georganiseerde binnensport.

Tezamen met alle betrokkenen en belanghebbenden is een visiedocument opgesteld waarin beschreven staat hoe we de samenwerking tussen alle partijen kunnen versterken, welke meerwaarde dit biedt en hoe dit leidt tot toekomstbestendigheid van de verenigingen en de leefbaarheid in ons dorp. Dit visiedocument is op 31 januari 2018 gepresenteerd en ondertekend door de betrokken verenigingen, de gemeente Landerd en overige betrokken organisaties in Reek. 

Vooruitlopend op de plannen heeft een meerderheid van de gemeenteraad tijdens haar vergadering op 2 november 2017 over de begroting voor 2018 een extra bedrag van €1 miljoen op laten nemen voor uitvoering van de plannen. 

Definitiefase sport- en spelaccommodatie

In de definitiefase is het project ondersteund door SSNB. Voor de definitiefase zijn er 4 werkgroepen in het leven geroepen:

  1. Verbreding sport- en spelaanbod
  2. Accommodatie
  3. Beheer, organisatie en exploitatie
  4. Communicatie

Deze 4 werkgroepen zijn in 2019 met een uitgewerkt voorstel gekomen, waarmee de gemeenteraad het definitieve budget in de begroting voor 2020 heeft opgenomen. 

De werkgroep verbreding sport- en spelaanbod heeft in 2018 een onderzoek gehouden onder de inwoners van Reek naar de behoefte aan sport en spel. Aan dit onderzoek heeft bijna 50% van alle huishoudens in Reek meegedaan. Vanuit de resultaten zijn pilots voor walking footbal en senioren tennis gestart. Daarnaast is er gekeken naar een Beweegbox als voorstel voor de nieuwe gymzaal. 

De werkgroep accommodatie heeft het programma van eisen voor de accommodatie gereed. Verder heeft de werkgroep beheer, organisatie en exploitatie een extern bureau in de hand genomen om de exploitatie scenario's verder uit te werken. Gelet op de complexiteit van deze uitwerking is hiervoor een professioneel bureau ingeschakeld. Met de uitkomsten zijn er definitieve keuzes gemaakt over het beheer en de organisatie en is er een definitief voorstel gemaakt voor de gemeenteraad. 

Op 22 oktober 2019 is het college akkoord gegaan met het voorstel. Op 14 november is het voorstel tijdens een open podium bijeenkomst gepresenteerd aan een meerderheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het voorstel op 12 december tijdens een raadvergadering goedgekeurd. 

Realisatiefase

Na goedkeuring door de gemeenteraad is het project de realisatiefase ingegaan. Hierbij werd het project ondersteund door een projectleider vanuit de gemeente Landerd en Dorpslab. Deze laatste heeft met de verenigingen een businessplan gemaakt. Vervolgens is er een stichting opgericht die verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie. Eind 2020 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor een architect. In januari 2021 is SORS Architecten uit Schaijk gekozen om de accommodatie te ontwerpen.

Vanaf 2022 is het project verder opgepakt in de gemeente Maashorst. De gemeente heeft een projectleider aangesteld om het project verder ten uitvoer te brengen. Op 22 februari 2024 is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met de plannen, inclusief de benodigde financiële middelen. Er is vervolgens gestart met de aanbesteding voor de bouw, de tijdelijke huisvesting en de aanbesteding van de sloop van de bestaande accommodatie. De tijdelijke huisvesting zal in de zomer van 2024 geplaatst worden. In het najaar zal gestart worden met de sloop van het oude gebouw, waarna de bouw van de nieuwe accommodatie kan starten.  

 

Actiepunten Status
Onderzoek naar meerwaarde - workshop 1 Gereed
Onderzoek naar meerwaarde - workshop 2 Gereed
Bijeenkomst toekomst sport en spel in Reek Gereed
Concept visiedocument Gereed
Definitief visiedocument

Gereed

Werkgroepen formeren

Gereed

Ondertekening visiedocument en kick-off definitiefase

Gereed

Start werkgroepen

Februari 2018

Uitgewerkt voorstel voor plan Gereed
Akkoord op plan door college 22 oktober 2019
Akkoord op plan door gemeenteraad 12 december 2019
Voorbereiden uitvoeringsfase met Dorpslab Gereed
Oprichten beheersstichting Gereed
Aanbesteding architect Gereed
Definitief ontwerp Gereed
Goedkeuring bouw accommodatie Gereed
Bestemmingsplan ontwikkeling tennisbanen Gereed
Tijdelijke huisvesting Sept 2024
Sloop accommodatie Najaar 2024