Woonraad

Geschreven door Arjan Lemmers
Categorie:

Om het woningaanbod in Reek, zowel koop- als huurwoningen, af te stemmen op de vraag en behoefte, wordt er een projectgroep gevormd.

Projectgroep

Dorpsontwikkeling Reek, commissie Wonen is zomer 2017 gestart. Ons doel is ‘het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van wonen in Reek’.

De projectgroep wonen bestaat uit:

 • Arjan Lemmers
 • Willy Lemmers
 • Harrie van Dongen
 • Harrie van Casteren
 • Alison Eradus (ook bestuurslid Stichting Huurdersbelangen Landerd)
 • Mark van Gils
 • Sjors Franken
 • Guus Weitzel

Vindt U wonen ook een belangrijk onderwerp en wil U graag meewerken. Neem dan contact met ons op!

Inhoud


 

Speerpunten

De commissie is in 2017 t/m 2019 druk bezig geweest met de oriëntatie op de Reekse woningmarkt. We hebben gesprekken gevoerd met o.a. de gemeente, de woningbouwstichting, investeerders en bewoners.

Om de behoeften van de Reekse bewoners goed in kaart te brengen zijn we een samenwerking aangegaan met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en het project KRAKE (zie KRAKE).

De Reekse bevolking heeft aangegeven 2 belangrijke thema’s voor de leefbaarheid van het dorp te zien: goede voorzieningen en een goed woningaanbod.

Wat de goede voorzieningen betreft zijn wij als commissie erg blij met diversen initiatieven. Denk aan een supermarkt in het dorp, goede voorzieningen voor verenigingen (zoals het project Sport en Spel), het dorpshuis , de Linde en Onder Ons.

Echter, bij het thema van een goed woningaanbod is er nog veel werk te doen.

Starters- en Seniorenwoningen

Reek ervaart vooral knelpunten bij de groepen starters en senioren:

Veel senioren wensen bijvoorbeeld een moderne 0-treden woningen, met klein tuintje, liefst een extra hobbykamertje. Een woning met de nodige privacy , maar wel met de mogelijkheid tot contact met de vertrouwde dorpsgenoten.

Starters hebben uiteindelijk voorkeur voor een woning in Reek of in de omgeving van Reek. Bij voorkeur een koopwoning, maar zo lang dat niet lukt een huurwoning. De woonkosten, uitstraling en omgeving van de woning zijn belangrijke voorwaarden.

 

Sociale huurwoningen

Sociale huurwoningen zijn huurwoningen onder de sociale huurgrens (in 2020 is dit 737,14 euro per maand). Dit segment wordt sterk gereguleerd door de overheid.

De Reekse bevolking ervaart dat er te weinig goede sociale huurwoningen zijn. Het is soms moeilijk te begrijpen dat mooie (senioren) huurwoningen worden toegewezen aan mensen van buiten het dorp in plaats van aan dorpsgenoten op de wachtlijst.

Bij sociale huurwoningen is een kwaliteitsverbetering van de huidige Mooiland seniorenwoningen zeer wenselijk. De seniorenwoningen rondom het dorpshuis zijn uit de jaren ‘70 en velen kunnen een opknapbeurt gebruiken.

De flatjes bij het Achilles terrein worden door de Reekse bevolking gezien als niet passend in deze wijk. Mogelijk wordt de ontwikkeling/aanpassing van dit woongebied meegenomen met de plannen voor het sport complex.

De commissie Wonen werkt samen met de Stichting Huurderbelangen Landerd en heeft geregeld overleg met de gemeente Landerd en Mooiland.

 

Toewijzing sociale huurwoningen Mooiland

Reekenaren zien graag een voorkeursregeling voor mensen gebonden aan Reek bij toewijzing van sociale huurwoningen. Er zijn echter vanuit Den Haag strenge regels opgelegd aan het toewijzingen van sociale huurwoningen. Om kosten voor huursubsidie te verlagen en scheef-huur tegen te gaan zijn er tegenwoordig strikte minimum en maximum inkomsenseisen voor huurwoningen. Mooiland is hieraan gebonden.

Verder worden de toewijzingsregels bepaald door de gemeente en Mooiland. We pleiten bij de gemeente om een actiever beleid: ze heeft namelijk de mogelijkheid om bepaalde groepen woningen aan te wijzen die naar woningzoekenden gaan die economisch of maatschappelijk aan de gemeente of regio gebonden zijn.

We hebben opgemerkt dat maar weinig Rekenaren bekend zijn met de huidige toewijzingsregels. De regels zijn de laatste jaren flink veranderd:

 • 80% van de woning wordt toegewezen op basis van inschrijfduur, 20% door loting.
 • Voor een toewijzing van een woning moet aan de inkomens (en mogelijk andere) voorwaarden voldoen.
 • U moet zelf de beschikbare woningen in de gaten houden op https://www.mijnwoningzoeken.nl en snel reageren.

Ook zien we dat er de nodige onbekendheid en onduidelijkheid is rondom het toewijzingsbeleid. Het is een complex procedure waarbij sommige (toekomstige) huurders ondersteuning nodig hebben.

Reek heeft ruim 140 huurwoningen. Daarvan wisselt gemiddeld 7 woningen per jaar (5%) van huurder. Van deze 7 woningen voldoet maar een deel aan de eisen en restricties voor een specifieke huurder. De gemiddelde inschrijfduur bij Mooiland is ongeveer 3 jaar.

Kortom: het bemachtigen van een door jou gewenste woning betekent dat je jaren vooruit moet plannen en op het juist moment in actie moet komen!

 

Aanbod middenhuur

Middenhuur is het segment huurwoningen met een prijs van 737-1000 euro huur per maand.

In Reek is er ongeveer 1 woning beschikbaar boven de sociale huurgrens. Dit betekent dat er voor een hele groep Rekenaren, die buiten de inkomenseisen voor sociale huurwoningen vallen, er geen huurwoningen zijn.

Om dit gat in het aanbod op te vullen, willen we graag particuliere (ver)huur stimuleren. We denken hierbij aan huurwoningen tussen 730-1100 euro huur.

 

Nieuwbouw woningen

De nieuwbouw woningenmarkt is op dit moment  – na moeilijke jaren - weer goed op gang. In Reek is het aanbod echter minimaal: slechts enkele grote zelfbouw percelen.

Bij starters en senioren is er behoefte aan een kant-en-klaar plan binnen een project, waarbij vooraf het eindresultaat en prijs duidelijk zijn. Voor starters en doorstromers blijft er ook grote behoefte aan zelfbouw percelen.

 

Nieuwbouw op 'Achterlaatlocatie Tennisbaan en Rekelhof'

We kijken uit naar het realisatie van project Sport en Spel en het vrijkomen van het terrein rondom de Rekelhof, de tennisbaan en het aansluitend voetbalveldje voor nieuwbouw. We streven naar een gebalanceerd bouwplan met o.a. nieuwbouw woningen voor senioren en starters, (particuliere) huurwoningen en zelfbouw percelen in combinatie met het nodige groen.

We verwelkomen initiatieven voor nieuwe woonvormen zoals hofjes, een woon-mantelzorgcomplex en/of tiny houses.

Helaas zijn de bouwkosten de laatste jaar flink gestegen. De verkoopprijs van een starterswoning is sterk gestegen richting 250.000 euro a 300.000 euro. Realisatie van huurwoningen met een huurprijs van 700-1000 euro per maand is met de huidige grondprijzen en bouwkosten lastig.

Daarom is er bij de gemeenteraad aandacht gevraagd voor een punt uit het coalitie akkoord: een actief grondprijsbeleid in Reek, met prijsdifferentiatie, om realisatie van zowel huurwoningen als betaalbare starters woningen mogelijk te maken.

Ook zien we graag dat monumentale panden in Reek behouden blijven en op een nuttige manier voor Reek kunnen worden ingezet.

 

Voorlichting

De huur-  en woning markt is een complex gebeuren. Zo is het toewijzingsbeleid van de sociale huurwoning  ingewikkeld. En zijn er diversen regelingen om de eigen woning duurzamer te maken of aan te passen om ze lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

De commissie Wonen beschouwt het derhalve als actiepunt om goede voorlichting en informatie aan de Reekse bevolking te geven om zo slagvaardig te kunnen handelen in de huidige woningmarkt. In overleg met de gemeente, Mooiland, St. Huurdersbelangen Landerd en de zorg coöperatie moet worden gekeken hoe we Reekenaren kunnen helpen bij deze complexe regelingen.

 

Woonomgeving

De Reekse bevolking is trots op enkele mooi straten in Reek b.v. de Heijtmorgen en de Schaijksestraat. Reek is ook trots op haar mooie monumentale panden, zoals de kloosters, het Smitshuis, de kerk, de witte molen en de monumentale boerderijen.

We zien graag dat deze gebouwen op een nuttige manier worden gebruikt om zo het behoud op langere termijn te waarborgen. Behoud van deze gezichtsbepalende panden is dan ook voor ons een aandachtspunt.

Ook moet er meer aandacht zijn voor de omgeving rondom de sociale huurwoningen. Rondom sommige woningen ziet het er rommelig en onverzorgd uit en dat komt het imago van Reek niet ten goede. Reek ziet ruimte voor verbetering bij de inrichting en het onderhoud van het openbare groen.

 

(terug naar inhoud)


 

Onderzoek naar de leefbaarheid van de woonsituatie en de woonomgeving: KRAKE/HAN

De Woonraad heeft in 2018 en 2019 in samenwerking met het project 'Krachtige kernen' van Hogeschool Arnhem/Nijmegen een woononderzoek uitgevoerd. Het resultaat van dit onderzoek is belangrijk basis de Woonraad's speerpunten.

Meer informatie is te vinden op de pagina KRAKE/HAN onderzoek.

(Terug naar inhoud)


 

Uitvoering en actiepunten

De Projectgroep Wonen heeft naar aanleiding van benoemde speerpunten een uitvoeringsplan voor 2020:

Actiepunten Status
Verbeteren huurwoningen rondom 't Wapen Gestart
Voorlichting inschrijf mechanism Mooiland Gestart
Feedback Reekse bevolking: publicatie speerpunten Woonraad Gestart
Onderzoek naar particuliere verhuur Gestart
Verbeteren huurwoningen bij het Achilles terrein Open

 

Actiepunten 2019:

Actiepunten Status
Vormen woonraad/wooncommissie Gereed
Opdracht formuleren Gereed
Onderzoek Reek door de ogen van haar inwoners Gereed
Woonvisie en woonwensen in beeld brengen (enquête)  Gereed
Interviews woonwensen doelgroepen Gereed
Leefbaarheidsnota Reek Gereed
Overleg met gemeente over invullen woonbehoefte Reek  Loopt

(Terug naar inhoud)


 

Relevante links

(Terug naar inhoud)