Relatie burger-overheid

Geschreven door Guus Weitzel
Categorie:

In de samenwerking tussen burgers en overheid wordt onderscheid gemaakt tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie.

  • Bij burgerparticipatie heeft de overheid een idee of initiatief en wil graag dat burgers hierin actief participeren
  • Bij overheidsparticipatie hebben burgers een idee of initiatief en willen graag dat de overheid hierin actief participeert

Vanaf de start van ons dorpsontwikkelingsinitiatief zijn wij tot een samenwerkingsproces met de gemeente Landerd gekomen voor zowel burger- als overheidsparticipatie. Dit verloopt van beide kanten naar volle tevredenheid. Er is regelmatig overleg tussen Stichting Dorpsontwikkeling Reek en de verantwoordelijk wethouder en ambtenaar burger- en overheidsparticipatie en diverse ambtenaren zijn actief betrokken bij het uitwerken en realiseren van de diverse actiepunten van ons dorpsontwikkelingsplan. 

Burger- en overheidsparticipatie in de nieuwe gemeente

Vooruitlopend op de fusie tussen de gemeente Landerd en Uden tot een nieuwe gemeente per 1 januari 2022, wordt er door betrokken gemeentes en dorpskernen nagedacht hoe wij deze samenwerking gestalte willen geven. Naast de gemeente Landerd en Uden betreft dit:

  • Stichting Dorpsontwikkeling Reek
  • De Toekomst van Schaijk
  • Initiatiefgroep Zeeland
  • Dorpsraad Odiliapeel
  • Dorpsraad Volkel
  • 5 gebiedsplatformen van de gemeente Uden
  • Udenaar de Toekomst

Vanuit Reek is er een werkgroep geformeerd die heeft bekeken of de samenwerking die wij met de gemeente Landerd hadden ook passend is voor de nieuwe gemeente en mogelijk ook als blauwdruk kan dienen voor de overige dorpskernen. Het antwoord hierop was positief, zodat dit als voorstel is ingebracht bij de gemeente, het participatie overleg en de politieke partijen. 

De gemeente Landerd heeft inmiddels op papier gezet hoe zij inwonersparticipatie zien en willen ondersteunen. Daarvoor hebben zij een notitie inwonersparticipatie geschreven. Er zal nu met beide gemeentes en betrokken organisaties en initiatiefgroepen verder overleg volgen om tot een gezamenlijk voorstel te komen voor participatie in de nieuwe gemeente.

Het overleg tussen beide gemeentes en de initiatiefgroepen is na een bijeenkomst in september 2020 nagenoeg stil komen te liggen. Vanuit de gemeentes zijn er diverse wisselingen van de wacht en is men druk met voorbereidingen voor de herindeling. Daarop hebben de initiatiefgroepen besloten zelf een nota te schrijven over hoe burger- en overheidsparticipatie vormgegeven dient te worden in de nieuwe gemeente. De gesprekken zijn begin 2021 weer opgepakt. Ook vanuit de gemeente is een nota participatie geschreven, waarin de initiatiefgroepen zich goed kunnen vinden. Deze nota zal als basis dienen voor burger- en overheidsparticipatie in de nieuwe gemeente Maashorst. 

De nieuwe gemeente Maashorst heeft burger- en overheidsparticipatie hoog op de agenda gezet. Direct na de start van de nieuwe gemeenten is overleg gestart met alle dorpsraden, initiatiefgroepen en gebiedsplatformen om dit verder uit te werken. Vanuit Reek zetten wij het tweemaandelijks overleg met de wethouder en ambtenaar Participatie voort. 

Evaluatie gemeente Maashorst

Bij de fusie tussen de gemeente Uden en Landerd is vanwege het tegengeluid uit Schaijk de eis gesteld dat er een evaluatie komt over de fusie en wat dit voor alle kernen kernen heeft betekent. Met bureau Berenschot wordt een nul-meting gedefinieerd waarmee na verloop van tijd geëvalueerd kan worden.